ગુજરાત માં ઓનલાઈન મધ ખરીદો

૫૦૦ ગ્રામ

ઇન્ડીજીનસ હની

  • ડીલીવરી

ઇન્ડીજીનસ હની આપને ૧૦૦ % શુદ્ધ, સાત્વિક અને કુદરતી મધ આપવાની ખાત્રી આપે છે. મધ કાઢવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન એકપણ મધમાખી, ઈંડા કે બચ્ચાને જરા પણ નુકસાન પહોચતું નથી. આ મધ પર કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી નથી અને તેમાં કોઈ પણ બાહ્ય પદાર્થ (પ્રિઝર્વેટીવ,ખાંડ વગેરે) ઉમેરવામાં આવતો નથી. માત્ર સુતારવ કાપડ વડે ગાળીને આપના સુધી પહોચાડવામાં આવે છે.

ઇન્ડીજીનસ હની તમને ઘર બેઠા મળી જશે . ઓર્ડર મળ્યા ના ૪૮ કલાક ની અંદર મધ ની ડીલીવરી મળી જશે .

₹૫૫૦